KETAMIDOR 100 mg 10 ml

Roztwór do wstrzykiwań

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Ketamidor 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml zawiera:
Substancja czynna:
Ketamina (jako chlorowodorek) 100 mg
Substancja pomocnicza:
Benzetoniowy chlorek 0,1 mg
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań
Roztwór klarowny, bezbarwny do prawie bezbarwnego


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Docelowe gatunki zwierząt
Koń, bydło, świnia, pies, kot
4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Do stosowania jako jedyny środek do unieruchomienia i drobnych zabiegów chirurgicznych u kotów, jeśli nie jest wymagane zwiotczenie mięśni.
Do stosowania do indukcji znieczulenia ogólnego:
a) w skojarzeniu z detomidyną u konia.
b) w skojarzeniu z ksylazyną u konia, bydła, psa i kota.
c) w skojarzeniu z azaperonem u świni.
d) w skojarzeniu z medetomidyną u psa i kota.
4.3 Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt z ciężką dekompensacją serca, jawnym wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, udarami naczyniowymi mózgu i zaburzeniami czynności wątroby i nerek.
Nie stosować w rzucawce, stanie przedrzucawkowym, jaskrze i zaburzeniach drgawkowych (np. padaczce). Nie zaleca się stosowania podczas zabiegów chirurgicznych gardła, krtani, tchawicy lub drzewa oskrzelowego, jeśli wystarczające zwiotczenie nie jest zapewnione poprzez podanie środka zwiotczającego mięśnie (intubacja obowiązkowa).
Nie zaleca się stosowania u zwierząt poddawanych badaniu mielograficznemu.
Nie stosować produktu jako jedynego środka znieczulającego u jakichkolwiek innych niż koty gatunków zwierząt.
4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
W przypadku bardzo bolesnych i dużych zabiegów chirurgicznych, jak również w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego wymagane jest skojarzenie ze środkami znieczulającymi podawanymi we wstrzyknięciach lub wziewnie. Ponieważ zwiotczenia mięśni wymaganego do zabiegów chirurgicznych nie można uzyskać poprzez zastosowanie ketaminy jako jedynego środka, należy jednocześnie zastosować dodatkowe środki zwiotczające mięśnie. W celu poprawy znieczulenia ogólnego lub przedłużenia działania ketaminę można stosować w skojarzeniu z agonistami receptora α2, środkami znieczulającymi, środkami neuroleptoanalgetycznymi, środkami uspokajającymi i wziewnymi środkami znieczulającymi.
Zastosowanie domięśniowej drogi podania może być związane z bólem.
Należy zauważyć, że czas do uzyskania pełnego działania może być wydłużony w przypadku podawania podskórnego u kotów.
4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
W przypadku stosowania produktu w skojarzeniu z innymi produktami należy dokładnie przeczytać ChPLW oraz przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przeciwwskazań.
Przygotowanie przed operacją:
Jak w przypadku wszystkich leków znieczulających, zwierzęta powinny pozostawać na czczo przez 12 godzin przed znieczuleniem wywołanym ketaminą.
Okres znieczulenia ogólnego:
Podczas znieczulenia wywołanego ketaminą oczy leczonych zwierząt pozostają otwarte, dlatego w przypadku dłużej trwających zabiegów należy je właściwie chronić (poprzez stosowanie odpowiednich maści), aby zapobiec ich wysuszeniu.
Okres wybudzania:
Ważne jest, aby premedykacja i wybudzanie odbywały się w cichym i spokojnym otoczeniu.
Wybudzanie zazwyczaj jest zakończone po 2 godzinach, ale czasami może trwać dłużej. U psów można rzadko obserwować pobudzenie psychomotoryczne z wyciem.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Jest to silny lek, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji.
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Nie prowadzić pojazdów.
W razie rozlania leku na skórę lub oczy należy je niezwłocznie przemyć wodą.
Porada dla lekarza:
Nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru. Utrzymywać drożność dróg oddechowych i zastosować leczenie objawowe i wspomagające.
4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
Zwiększenie napięcia mięśniowego (z powodu braku hamowania układu pozapiramidowego), rzadko tachykardia i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ślinienie (z powodu stymulacji pnia mózgu). Jeśli jednocześnie nie jest podawany środek zwiotczający mięśnie, zwiększenie napięcia mięśniowego może spowodować drżenia lub drgawki toniczno-kloniczne.
Jednoczesnym efektem stosowania ketaminy może być pobudzenie motoryczne, otwarte oczy, oczopląs (rytmiczne ruchy oczu), mydriaza (rozszerzenie źrenic), jak również większa wrażliwość, szczególnie na bodźce akustyczne podczas znieczulenia ogólnego i w okresie wybudzania.
4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Ciąża:
Ketamina przenika przez barierę łożyskową. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Ketaminy nie należy stosować w okresie okołoporodowym.
Laktacja:
Do stosowania w okresie laktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Środki neuroleptoanalgetyczne, środki uspokajające i chloramfenikol nasilają znieczulenie wywołane ketaminą.
Barbiturany i opiaty lub diazepam mogą wydłużać okres wybudzania. Działania mogą być addytywne. Może być wymagane zmniejszenie dawki jednego lub obu środków. Istnieje możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca w przypadku stosowania w skojarzeniu z tiopentalem lub halotanem. Halotan wydłuża okres półtrwania ketaminy.
Jednocześnie podane dożylne środki spazmolityczne mogą spowodować zapaść.
Teofilina podana z ketaminą może spowodować większą częstość występowania drgawek.
Stosowanie detomidyny w skojarzeniu z ketaminą prowadzi do wolnego wybudzania.
4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania
Ketamina może wykazywać duże różnice międzyosobnicze w zakresie działania, dlatego podawane dawki należy dostosować indywidualnie do każdego zwierzęcia, w zależności od takich czynników jak wiek, stan oraz wymagana głębokość i czas trwania znieczulenia. Wydłużenie działania jest możliwe poprzez ponowne podanie opcjonalnie zmniejszonej dawki początkowej.
Podawanie jest możliwe drogą dożylną (konie i bydło), domięśniową (świnie, psy i koty) lub również podskórną u kotów.
U dorosłych zwierząt gospodarskich zalecane jest podanie dożylne.
W przypadku stosowania skojarzonego: przed podaniem ketaminy należy upewnić się, że zwierzęta są poddane odpowiedniej sedacji.
KOŃ
W celu uzyskania wystarczającego działania znieczulającego wymagana jest premedykacja środkiem uspokajającym.
Do indukcji znieczulenia ogólnego:
*Z detomidyną:
Detomidyna 20 μg/kg dożylnie,
po 5 minutach
Ketamina 2,2 mg/kg szybko dożylnie (2,2 ml/100 kg)
Rozpoczęcie działania występuje stopniowo, zajmuje około 1 minuty do uzyskania pozycji leżącej, czas trwania działania znieczulającego wynosi około 10-15 minut.
*Z ksylazyną:
Ksylazyna 1,1 mg/kg dożylnie, następnie
Ketamina 2,2 mg/kg dożylnie (2,2 ml/100 kg)
Rozpoczęcie działania występuje stopniowo, trwa około 1 minuty, czas trwania działania znieczulającego jest różny i wynosi 10-30 minut, ale zazwyczaj krócej niż 20 minut.
Po wstrzyknięciu koń samoistnie się kładzie bez dalszej pomocy. Jeśli jednocześnie wymagane jest wyraźne zwiotczenie mięśni, leżącemu zwierzęciu można podawać środki zwiotczające mięśnie, aż koń wykaże pierwsze objawy zwiotczenia.
BYDŁO
W celu uniknięcia niekontrolowanego kładzenia się i możliwych objawów pobudzenia lub w celu wzmocnienia znieczulenia zalecana jest premedykacja środkiem uspokajającym. W celu uniknięcia hipoksji z powodu ułożenia bocznego lub na grzbiecie możliwe jest podanie tlenu przez rurkę donosową.
Do indukcji znieczulenia ogólnego:
*Z ksylazyną
Ksylazyna 0,14-0,22 mg/kg dożylnie/domięśniowo, następnie
Ketamina 2-5 mg/kg dożylnie (2-5 ml/100 kg)
Rozpoczęcie działania zajmuje około 1 minuty, czas trwania działania znieczulającego wynosi około 30 minut.
Dolną granicę podanego zakresu dawek należy stosować w przypadku podawania ksylazyny drogą dożylną.
ŚWINIA
Do indukcji znieczulenia ogólnego:
*Z azaperonem
Ketamina 15-20 mg/kg domięśniowo (1,5-2 ml/10 kg)
i 2 mg/kg azaperonu domięśniowo
U świń w wieku 4-5 miesięcy po podaniu 2 mg/kg azaperonu i 20 mg/kg ketaminy domięśniowo rozpoczęcie działania znieczulenia trwało średnio 29 minut, a czas trwania działania wynosił około 27 minut.
PIES
Ketaminy nie można stosować jako jedynego środka znieczulającego u psów, ponieważ powoduje zwiększenie napięcia mięśniowego i nieskoordynowane skurcze mięśni.
Do indukcji znieczulenia ogólnego:
*Z medetomidyną
Medetomidyna 40 μg/kg domięśniowo, następnie
Ketamina 5-7,5 mg/kg domięśniowo (0,5-0,75 ml/10 kg)
Czas trwania działania wynosi 30-50 minut i jest zależny od dawki.
*Z ksylazyną
Ksylazyna 2 mg/kg domięśniowo,
po 10 minutach
Ketamina 10 mg/kg domięśniowo (1 ml/10 kg).
U psów o masie ciała powyżej 25 kg należy zmniejszyć dawkę ksylazyny do 1,3 mg/kg.
Rozpoczęcie działania występuje zazwyczaj w ciągu 10 minut, a czas trwania działania wynosi około 30 minut.
KOT
Możliwe jest stosowanie ketaminy jako jedynego środka znieczulającego, ale w celu uniknięcia niepożądanych działań psychomotorycznych zalecane jest znieczulenie skojarzone.
Jako jedyny środek
11 mg/kg ketaminy domięśniowo do niewielkiego unieruchomienia, 22-33 mg/kg ketaminy domięśniowo do drobnych zabiegów chirurgicznych i unieruchomienia pobudzonych kotów.
Rozpoczęcie działania występuje zazwyczaj w ciągu 5 minut od podania ketaminy, a czas trwania działania wynosi około 30-45 minut.
Do indukcji znieczulenia ogólnego (znieczulenie <1 godziny)
*Z medetomidyną
Medetomidyna 80 μg/kg domięśniowo, następnie
Ketamina 5-7,5 mg/kg domięśniowo (0,25-0,4 ml/5 kg)
Rozpoczęcie działania występuje zazwyczaj po 3-4 minutach, a czas trwania działania wynosi 30-60 minut i jest zależny od dawki.
*Z ksylazyną
Ksylazyna 1-2 mg/kg domięśniowo/podskórnie oraz
Ketamina 10-20 mg/kg domięśniowo/podskórnie (0,5-1 ml/5 kg)
Należy stosować najmniejszą dawkę ksylazyny (1 mg/kg), jeśli ketamina jest stosowana w największej dawce (20 mg/kg).
Rozpoczęcie działania występuje zazwyczaj w ciągu 5 minut od podania ketaminy, a czas trwania działania wynosi co najmniej 30 minut.
Z powodu małych objętości dawek zalecane jest stosowanie strzykawki insulinowej w celu dokładnego odmierzenia dawki.
Korek gumowy można bezpiecznie nakłuwać maksymalnie 25 razy.
4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca i depresja oddechowa, aż do porażenia. Jeśli konieczne, należy zastosować odpowiednie środki w celu utrzymania wentylacji i pojemności minutowej serca, aż do uzyskania wystarczającej detoksykacji. Farmakologiczne środki pobudzające serce nie są zalecane, chyba że nie są dostępne inne środki wspomagające.
4.11 Okres (-y) karencji
Konie i bydło:
Tkanki jadalne: zero dni
Mleko: zero godzin
Świnie:
Tkanki jadalne: zero dni


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Grupa farmakoterapeutyczna: leki do znieczulenia ogólnego.
Kod ATCvet: QN01AX03.
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Produkt jest silnym środkiem znieczulającym powodującym znieczulenie dysocjacyjne. Produkt wywołuje stan katalepsji z niepamięcią i zniesieniem czucia bólu: napięcie mięśniowe jest zachowane, w tym odruch gardłowy i krtaniowy. Dochodzi do zwiększenia częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego krwi i pojemności minutowej serca. Depresja oddechowa nie jest dostrzegalną zmianą.
Wszystkie te działania mogą ulegać zmianie, jeśli produkt jest stosowany w skojarzeniu z innymi produktami.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Ketamina ulega szybkiej i całkowitej dystrybucji w organizmie. Przenika przez łożysko, ale stężenie u płodu jest znacznie niższe niż stężenie we krwi u matki. Wiązanie z białkami we krwi wynosi około 50%. Dystrybucja w tkankach jest nieregularna, najwyższe stężenia stwierdzano w wątrobie i nerkach. Jest szybko i całkowicie metabolizowany, ale metabolizm różni się u poszczególnych gatunków zwierząt. Wydalanie następuje głównie przez nerki.
U koni (po podaniu dawki pojedynczej 2,2 mg/kg dożylnie ketaminy) obserwuje się Cmax wynoszące 685 +/- 147 ng/ml, a Tmax jest osiągane po 2 godzinach. U bydła (po podaniu dawki pojedynczej 5 mg/kg dożylnie) Cmax wynosi 18 135 ng/ml, Tmax = 0,083 godziny. U świń obserwuje się Cmax wynoszące 11,6 μg/ml, Tmax jest uzyskiwane po 5 minutach od podaniu dawki pojedynczej 15 mg/kg domięśniowo. U docelowych gatunków zwierząt - psów i kotów - po podaniu 20 mg/kg dożylnie szczytowe stężenia w tkankach wynoszą 42% pierwotnej dawki, Tmax jest uzyskiwane w ciągu 10 minut.


6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
- Chlorek benzetonium
- Woda do wstrzykiwań
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
6.3 Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Po pierwszym otwarciu nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
Fiolka z przezroczystego szkła typu I (Ph.Eur.), z korkiem z gumy bromobutylowej typu I (Ph.Eur.) i kapslem aluminiowym.
Wielkości opakowań: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
4600 Wels
Austria


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD/MM/RRRR}


10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO


ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA
Do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.


Posiadanie i obrót produktem regulują przepisy dotyczące produktów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.