MICORION

roztwór do wstrzykiwań

(ACT vet: QJ01FA91)

Tymikozyna
(300 mg / ml)

w postaci roztworu do wstrzykiwań s.c. dla bydła

Wskazania: do leczenia zapalenia płuc wywoływanego przez wrażliwe na tylmikozynę bakterie Mannheimia haemolytica i ­Pasteurella multocida.

Przeciwwskazania: nie podawać dożylnie. Dożylne wstrzyknięcia tylmikozyny u bydła kończyły się śmiercią zwierząt. Nie stosować u świń i koni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na ­substancję czynną. Nie stosować w przypadku występowania oporności na substancję czynną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: nie podawać dożylnie.

Za każdym razem przed rozpoczęciem leczenia zaleca się ­wykonanie badań bakteriologicznych potwierdzających diagnozę a także określenie wrażliwości drobnoustroju wywołującego ­chorobę. Przy stosowaniu produktu należy przestrzegać oficjalnych wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków.

WSTRZYKNIĘCIE TEGO LEKU CZŁOWIEKOWI MOŻE BYĆ ­ŚMIERTELNE – ZACHOWAJ NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚĆ, ABY UNIKNĄĆ PRZYPADKOWEJ SAMOINIEKCJI I POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ­DOTYCZĄCYMI PODAWANIA ORAZ Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.


Produkt może być podawany wyłącznie przez lekarza weterynarii.


Nigdy nie przenoś napełnionej produktem strzykawki z dołączoną igłą. Igłę należy dołączać do strzykawki jedynie podczas napełniania strzykawki lub wykonywania iniekcji. W innych przypadkach igłę i strzykawkę należy trzymać oddzielnie.


Nie stosuj strzykawek automatycznych.


Upewnij się, że zwierzęta, także te znajdujące się obok, są właściwie poskromione.


Nie pracuj bez asysty podczas stosowania tego produktu.


W przypadku wstrzyknięcia produktu człowiekowi należy ­zwrócić się o pomoc lekarską i zabrać ze sobą fiolkę lub ulotkę ­informacyjną. W miejscu wstrzyknięcia należy przyłożyć zimny opatrunek (nie bezpośrednio lód).

Dodatkowe ostrzeżenia dla osoby podającej produkt:


Unikać kontaktu z oczami.


Produkt może wywołać uczulenie przy kontakcie ze skórą. Po zastosowaniu należy umyć ręce.

Działania niepożądane: produkt ma silne działanie drażniące. Następnego dnia po jego podaniu u niemal wszystkich zwierząt występuje widoczny miękki obrzęk w miejscu podania. W trzy dni później miękki obrzęk w miejscu iniekcji odnotowuje się u połowy zwierząt. Obrzęk stopniowo ustępuje.

Dawkowanie i droga podawania: wstrzyknąć jednorazowo podskórnie w dawce 10 miligramów na kilogram masy ciała. Pobrać żądaną dawkę z fiolki i odłączyć strzykawkę od igły. Jeżeli leczeniu ma być poddana grupa zwierząt, można pozostawić igłę w fiolce w celu pobrania kolejnych dawek. Poskromić zwierzę i wbić igłę podskórnie w miejsce iniekcji. Zaleca się wstrzyknięcie produktu w fałd skórny na klatce piersiowej, za łopatką. Dołączyć napełnioną strzykawkę do igły i wstrzyknąć zawartość u podstawy fałdu skórnego. W jedno miejsce iniekcji nie podawać więcej niż 20 ml.

Karencja: tkanki jadalne: 77 dni. Nie stosować u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Opakowanie: fiolka 50 ml.

Podmiot odpowiedzialny: Vetpharma Animal Health S.L., Les Corts 23, 08028 Barcelona, Hiszpania.

Numer pozwolenia MZ: 1958/10.

Wydawany na podstawie recepty. Do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.