RHEUMOCAM 20 mg/ml 100 ml

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Rheumocam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni.
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jeden ml zawiera:
Substancja czynna:
Meloksykam 20 mg
Substancja pomocnicza:
Etanol, (96%) 159,8 mg
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Roztwór do wstrzykiwań.
Przejrzysty, żółty roztwór .
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Docelowe gatunki zwierząt
Bydło, świnie i konie.
4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Bydło:
Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego u bydła, w połączeniu z
odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych.
Zmniejszenie objawów klinicznych biegunki w połączeniu z odpowiednią doustną terapią
nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem
laktacji.
Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia w połączeniu z terapią antybiotykową.
Świnie:
Zmniejszenie objawów kulawizny i zapalenia w przebiegu niezakaźnych schorzeń układu ruchu.
Leczenie wspomagające posocznicy i toksemii poporodowej (zespół mastitis-metritis-agalactiae) w
połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową.
Konie
Ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu ruchu.
Ograniczenie bólu przy niedrożnościach przewodu pokarmowego u koni.
4.3 Przeciwwskazania
Patrz także punkt 4.7.
Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodni.
Nie stosować u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami
krwotocznymi lub w przypadku występowania zmian wrzodowych w przewodzie pokarmowym.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub jakąkolwiek substancje
pomocniczą.
W leczeniu biegunki u bydła nie stosować u zwierząt w wieku poniżej jednego tygodnia życia.
4.4 Specjalne ostrzeżenia
Brak.
4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza
weterynarii.
Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego, unikać stosowania u zwierząt silnie
odwodnionych, z hypowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi, wymagających pozajelitowego
nawadniania.
W przypadku niedostatecznego zmniejszenia reakcji bólowej podczas leczenia niedrożności przewodu
pokarmowego u koni należy przeprowadzić ponowne rozpoznanie ponieważ sytuacja taka może
wskazywać na konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny
zwierzętom
Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować bolesność. Osoby o znanej nadwrażliwości na
niesterydowe środki przeciwzapalne (NSAID) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym
weterynaryjnym.
W przypadku samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną oraz
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
U bydła i świń zarówno podanie podskórne, domięśniowe jak i dożylne jest dobrze tolerowane; w
badaniach klinicznych, po podaniu podskórnym stwierdzono występowanie lekkiego, przejściowego
obrzęku u mniej niż 10 % leczonego bydła.
U koni może wystąpić przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zanikający samoistnie.
W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do reakcji anafilaktycznej, które mogą być poważne (w
tym śmiertelne), którą należy leczyć objawowo.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Bydło i świnie:
Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Konie:
Nie stosować u klaczy w okresie ciąży i laktacji.
Patrz także punkt 4.3.
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje
interakcji
Nie stosować równocześnie z glukokortykosteroidami, z innymi niesterydowymi środkami
przeciwzapalnymi (NSAID) lub ze środkami przeciwzakrzepowymi.
4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania
Maksymalna liczba wkłuć dla korka w butelkach o pojemności 20 ml, 50 ml i 100 ml to 14, a dla
korka w butelkach o pojemności 250 ml to 20.
Bydło:
Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylne w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j.
2,5 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem
nawadniającym, gdy jest to właściwe.
Świnie:
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2,0 ml/ 100
kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe. Jeśli
zachodzi konieczność, powtórne podanie meloksykamu jest zalecane po 24 godzinach.
Konie:
Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 3,0 ml/ 100 kg
masy ciała).
W celu ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu
ruchu, do kontynuacji leczenia można użyć preparatu Rheumocam 15 mg/ml Zawiesina
Doustna w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała. Podawać po 24 godzinach od
wykonania wstrzyknięcia.
Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania leku.
4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,
odtrutki), jeśli konieczne
W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe.
4.11 Okres(-y) karencji
Bydło:
Tkanki jadalne: 15 dni,
Mleko: 5 dni
Świnie:
Tkanki jadalne: 5 dni
Konie:
Tkanki jadalne: 5 dni
Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, nie sterydowy
(oksamy).
Kod ATCvet: QM01AC06.
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Meloksykam jest niesterydowym środkiem przeciwzapalnym (NSAID) należącym do grupy
pochodnych kwasu enolowego, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i wywołuje
przez to efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy.
Meloksykam zmniejsza naciek leukocytów do tkanek objętych procesem zapalnym. W mniejszym
stopniu, hamuje również zlepianie się trombocytów wywołane obecnością kolagenu. Wykazano
działanie meloksykamu polegające na hamowaniu syntezy tromboksanu B2, wywołanej dożylnym
podaniem endotoksyny E-coli u cieląt.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po jednokrotnym wstrzyknięciu podskórnym w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg, wartości Cmax
wynoszące 2,1 μg/ml i 2,7 μg/ml są osiągane odpowiednio po 7,7 godziny u młodego bydła i po 4
godzinach u krów w okresie laktacji.
U świń, po dwóch wstrzyknięciach domięśniowych w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg, wartość Cmax
wynosząca 1,9 μg/ml jest osiągana po 1 godzinie.
Dystrybucja
Ponad 98 % meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi. Najwyższe stężenia meloksykamu
obserwuje się w wątrobie i w nerkach. Porównywalnie niskie stężenia wykrywane są w mięśniach
szkieletowych i w tłuszczu.
Metabolizm
Meloksykam jest stwierdzany głównie w osoczu krwi. U bydła meloksykam jest wydalany głównie z
mlekiem i żółcią, podczas gdy mocz zawiera tylko śladowe ilości substancji macierzystej.
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnej kwasowej i do kilku metabolitów
polarnych. Wykazano, że wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nie aktywne. Metabolizm
meloksykamu u koni nie był badany.
Eliminacja
Okres półtrwania eliminacji meloksykamu po podaniu podskórnym wynosi 26 godzin u młodego
bydła i 17,5 godziny u krów w okresie laktacji.
U świń po podaniu domięśniowym średni okres półtrwania eliminacji w osoczu krwi wynosi w
przybliżeniu 2,5 godziny.
U koni po podaniu dożylnym okres półtrwania eliminacji meloksykamu wynosi 8,5 godzin.
Około 50 % podanej dawki jest wydalane z moczem a pozostała część z kałem.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
- Etanol
- Poloksamer 188
- Makrogol 400
- Glicyna
- Wodorotlenek sodu
- Kwas solny
- Meglumina
- Woda do wstrzykiwań
6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne
Nieznane.
6.3 Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 4 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu
leczniczego weterynaryjnego.
6.5 Rodzaj i sklad opakowania bezpośredniego
Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę ze szkła bezbarwnego o pojemności 20, 50 100 ml lub 250 ml.
Każda fiolka jest zamknięta korkiem gumowym umocowanym kapslem aluminiowym.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego
weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea,
Co. Galway,
Irlandia
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/2/07/078/011 20 ml
EU/2/07/078/012 50 ml
EU/2/07/078/013 100 ml
EU/2/07/078/014 250 ml
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA OBROTU
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10/01/2008
Data przedłużenia pozwolenia: 18/12/2012.
10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
LECZNICZEGO
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu)
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA
Nie dotyczy.